Sunday, 25 December 2011

Ayat dan Hadist Mengenai Riba

  • ·         QS.Al-Baqarah : 275
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seprti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangannya).
  • ·         QS.Al-Baqarah : 278
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah & tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman.
  • ·         QS.Al-Imran : 130
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda & bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
  • ·         QS.Ar-Rum : 39 
Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).
  • ·         Dari Jabir r.a bahwa Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memebrikannya, pencatatnya, & saksi-saksinya. Kemudian beliau berkata “Mereka semua sama”.(HR.Muslim) 
  • ·         Dari Abdullah bin Mas’ud r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah suatu kaum menampakan (melakukan dengan  terang-terangan) riba & zina, melainkan mereka menghalalkan diri mereka sendiri aazab dari Allah.(HR.Ibnu Majah)
  • ·         Dari Abdullah bin Mas’ud r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Riba itu 73 pintu & pintu yang paling ringan dari riba adalah seperti seorang lelaki yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri.(HR.Hakim, Ibnu Majah, & Baihaqi)
  • ·         Dari Abdullah bin Handzalah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda,”Satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya, maka hal itu lebih berat dari pada 36x perzinaan.(HR.Ahmad, Daruqutni & Thabrani)
Reaksi:

0 komentar:

Post a Comment